ยินดีต้อนรับสู่งานพัสดุและสินทรัพย์โรงเรียนบางกะปิ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ

ครูบุณฑริก ไชยพุทธ

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายอรรถพล พิมพ์สิน

หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวธันยาภรณ์ เนียมสีนวล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายชุมพล ปั้นเหน่งเพชร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

ตารางการใช้รถราชการโรงเรียนบางกะปิ

โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง

ทะเบียนคุมบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง

แจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ตรวจสอบสถานะการแจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ทะเบียนคุมใบเสร็จ/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

ทะเบียนคุมสัญญา

ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาเงินสด/แบงค์การันต